Algemene Voorwaarden

Vini Sardi

Koediefstraat 3

2511 CG Den Haag

info@vinisardi.nl

KVK nummer: 27300182

BTW-nummer: 817912381B01

hierna te noemen: Vini Sardi

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Vini Sardi: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Vini Sardi en de Consument;

Aankoopbedrag: prijs van de bestelling inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vini Sardi zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Vini Sardi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vini Sardi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Vini Sardi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Vini Sardi kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vini Sardi niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Vini Sardi garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de bestelling, welke ook per e-mail kan worden verstuurd, is verzonden aan de Consument of aan het door de Consument opgegeven e-mailadres.

3.7 Vini Sardi is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Vini Sardi dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Vini Sardi levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van de Vini Sardi zijn inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Vini Sardi onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Vini Sardi heeft het recht om de Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Vini Sardi worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Betaling kan geschieden door middel van een overmaking van het bedrag, contante betaling of pinbetaling. Betaling dient te geschieden voor de levering.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vini Sardi gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5 Ontbinding van de Overeenkomst

5.1 Herroepingsrecht: de Consument is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) gedaan via internet, binnen 7 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De Consument dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@vinisardi.nl). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de Consument het totale aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de Consument.

5.2 Vini Sardi behoudt zich het recht om een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Consument zijn beschadigd.

 

Artikel 6 Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Vini Sardi. Vini Sardi is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Vini Sardi ingeschakelde vervoerder.

6.2 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Vini Sardi hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.3 Opgegeven levertijden van Vini Sardi zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Vini Sardi schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de Overeenkomst te annuleren, nadat Vini Sardi behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.4 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Vini Sardi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5 Indien Vini Sardi gegevens behoeft van de Consument in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Vini Sardi ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 Vini Sardi garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van tien dagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail (info@vinisardi.nl) aan Vini Sardi gemeld worden.

7.3 De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Vini Sardi de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze van Vini Sardi vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Vini Sardi te retourneren en de eigendom daarover aan Vini Sardi te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.5, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Vini Sardi of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 Het is mogelijk dat Vini Sardi op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vini Sardi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige Overeenkomst met Vini Sardi is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering per e-mail (info@vinisardi.nl) aan Vini Sardi te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending de gebrekkige zaak en een kopie van de factuur, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Vini Sardi met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Vini Sardi gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vini Sardi en op de wijze zoals door Vini Sardi aangegeven.

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Bij Vini Sardi worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.

10.2 Voorzover Consument een vooruitbetaling dient te doen, verzendt Vini Sardi de goederen nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

10.5 Vini Sardi heeft het recht de door de Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.6 Vini Sardi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

10.7 Vini Sardi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument.

11.2 Vini Sardi is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Vini Sardi aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1 De Consument vrijwaart Vini Sardi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien Consument aan Vini Sardi informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vini Sardi geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien door Vini Sardi geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Vini Sardi jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Vini Sardi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Vini Sardi niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument.

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vini Sardi of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vini Sardi in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vini Sardi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vini Sardi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vini Sardi niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vini Sardi worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover Vini Sardi ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vini Sardi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke Overeenkomst tussen Vini Sardi en de Consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Vini Sardi of Overeenkomsten gesloten met Vini Sardi worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Vini Sardi steeds worden gewijzigd. Vini Sardi registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De website van Vini Sardi en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden e

n geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Vini Sardi sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Vini Sardi onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Vini Sardi geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Vini Sardi garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 18 Diversen

18.1 Wanneer door Vini Sardi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vini Sardi deze Voorwaarden soepel toepast.

18.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Vini Sardi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vini Sardi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.3 Vini Sardi is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.